รวมสงฆ์สวดมนต์ครั้งใหญ่...ปัดภัยรุกรานพระศาสน์

       
พระเมธีธรรมาจารย์


       พระเมธีธรรมาจารย์ หรือ เจ้าคุณประสาร จันทสาโร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เตรียมจัดสวดมนต์ครั้งใหญ่ หลังวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค.นี้ กรณีไม่มีความคืบหน้าการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช... (http://mcot-web.mcot.net/9ent/view.php?id=57a41368938163818e8b4616)


       อ่านข่าวนี้ ตัวข้าพเจ้าเองในฐานะเป็นชาวพุทธ นับถือพระพุทธศาสนามา ตั้งแต่เด็กๆ ทุกเช้าจะเห็นยาย นึ่งข้าวเหนียวใส่กระติบข้าว และทำกับข้าวร้อนๆ ใส่ปินโต แต่งตัวงามๆ ใส่ผ้าสไบสีขาวคาดเฉวียงบ่าแล้วหาบภัตตาหารใส่ไม้คานเดินมุ่งหน้าไปวัดทุกๆ วัน จนชินตาฝังใจ บางวันข้าพเจ้าก็จะเดินติดสอยห้อยตามยายไปด้วย ไปกินข้าววัดอร่อยดี หลากหลายรสชาด...555 คิดถึงชีวิตตอนเด็กๆ แล้วมีความสุข จึงทำให้เรารักและเห็นคุณค่าของพระภิกษุ หลวงพ่อ หลวงปู่ หลวงตา ผู้เป็นเนื้อนาบุญ เห็นคุณค่าของวัดวาอารามค่ะ

       เมื่อมาถึงยุคนี้ จะว่าเป็นยุคเข็ญแห่งศรัทธาก็ดูแล้วคล้ายๆ นะเพราะเห็นแต่ข่าวร้ายๆ สร้างความเสื่อมเสีย ใส่ร้าย สร้างคดีให้พระ สื่อก็ลงทุกวันประโคมข่าวกันมันส์ จากประเด็นเล็กๆ ก็ตีความ โหมประเด็นให้ดูเป็นเรื่องราวใหญ่โต เห็นชัดๆ ตัวอย่างเรื่องรถโบราณจอดไว้ในพิพิธภัณฑ์ มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร? กลับกลายเป็นคดีใหญ่ ขั้นวาระแห่งชาติกันเลยทีเดียว        ทั้งที่ความเป็นจริงตามหลักพระธรรมวินัย พระท่านแค่ปลงอาบัติ เรื่องก็จบแล้ว เพราะพระท่านไม่มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ โยมมาถวายท่านก็รับไว้ ยิ่งหนำซ้ำเอาไว้เป็นประโยชน์ของส่วนรวม คือรถโบราณเหล่านี้จอดไว้ในพิพิธภัณฑ์ไว้เพื่อการศึกษาและประวัติศาสตร์...สื่อก็เผลอสติหรือตั้งใจเจตนามิทราบใช้คำพูดที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม ขาดความเคารพสัมมาคารวะต่อพระสงฆ์...นี้เมืองพุทธนะ พระภิกษุ คือหนึ่งในพระรัตนตรัย ที่ชาวพุทธเคารพนับถือว่าเป็นพึ่งที่ระลึกอันสูงสุด....

        ตามที่เจ้าคุณประสาร จันทสาโร ท่านได้ส่งสารไปถึงพระสงฆ์ทั่วประเทศ ทั่วโลก เชิญชวนให้มารวมกันสวดมนต์ ข้าพเจ้าได้ข่าวแล้วรู้สึกปีติ แวบแรกที่รู้สึกคือ สงฆ์มารวมกันเยอะๆ มาสวดมนต์ย่อมดีแน่ และยิ่งกว่านั้น สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาตอนนี้ก็ไม่ใคร่จะดีนัก โอกาสนี้จะทำให้พระสงฆ์และประชาชน จะมารวมตัวกันเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา จึงน่าอนุโมทนาบุญค่ะ เพราะ....>>> สงฆ์แปลว่าหมู่ สงฆ์ หรือ สงฺฆ ในภาษาบาลีแปลว่า หมู่ เช่นในคำว่าภิกษุสงฆ์ แปลว่า หมู่ภิกษุ มารวมกันสวดมนต์ จะผิดอะไรหรือ? ทำไมจะทำไม่ได้? 

>>> ถ้าสงฆ์รวมหมู่สวดมนต์ กำจัดภัยพาลที่กำลังมารุกรานพระพุทธศาสนา จะผิดกฎหมายบ้านเมืองได้อย่างไร? ท่านไม่ได้มีเจตนาลามก คิดระรานผลาญชาติ หรือจะก่อความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในสังคมแม้แต่น้อย แต่สงฆ์ทำกิจกรรมอย่างบัณฑิตในกาลก่อนที่เคยทำมา มิใช่เรื่องแปลกใหม่หรือแตกต่าง ปกติกิจกรรมสวดมนต์ พระภิกษุสงฆ์แต่ละรูป แต่ละวัดก็ทำเป็นกิจวัตรประจำวันของท่านอยู่แล้ว 

>>> แต่ที่ท่านปรารถนาจะมาสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนารวมกันเป็นหมู่ใหญ่ ก็หวังให้เกิดพลังหมู่ พลังแห่งความสามัคคี สร้างบุญใหญ่เอาพลังความดี พลังความบริสุทธิ์ พลังแห่งพระรัตนตรัย มาขับขจัดปัดเป่าภัยพาล เพื่อความระงับเหตุการณ์ที่จะนำความแตกแยก เสียหายที่กำลังเกิดขึ้นกับหมู่สงฆ์และพระพุทธศาสนา...ข้าพเจ้ามองว่าเป็นสิ่งที่สมควรทำและน่ายกย่องอนุโมทนาอย่างยิ่ง

>>> การรวมสงฆ์ หวังเพื่อไประงับเหตุเภทภัย ที่จะก่อความเสียหายให้แก่พระพุทธศาสนา หรือจะมีเหตุมาทำลายความสงบในหมู่สงฆ์ ดังนั้นเรื่องการรวมสงฆ์จึงมิใช่เรื่องแปลกประหลาด หรือผิดพระธรรมวินัยแต่ประการใด แต่เป็นกิจที่มีแต่โบราณกาล เป็นกิจที่หมู่สงฆ์ควรกระทำ ดั่งเรื่องราวในสมัยพุทธกาล ภรุราชชาดกที่ว่าด้วยเรื่อง พวกเดียรถีย์สร้างวัดใกล้กับวัดพระเชตวัน 

พวกเดียรถีย์เข้าใจว่า พระศาสดาเจริญด้วยลาภและยศเพราะได้สถานที่ดี หากพวกตนสร้างวัดให้ใกล้กับวัดพระเชตวันมหาวิหารก็จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยลาภและยศเช่นกัน พวกเดียรถีย์จึงพาอุปัฏฐากไปถวายสินบนแก่พระเจ้าปเสนทิโกศล พระองค์ทรงรับสินบนและอนุญาตตามที่พวกเดียรถีย์ทูลขอ

พระศาสดาทรงทราบ จึงตรัสกับพระอานนท์ว่า พวกเดียรถีย์จะทำให้หมู่ภิกษุอยู่ไม่เป็นสุข ให้ไปทูลพระราชาให้ขับพวกเดียรถีย์ออกไป พระอานนท์ไปขอพบ แต่พระราชามิได้เสด็จออกมา พระศาสดาทรงทราบ จึงส่งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไปขอพบ พระราชาก็ไม่ทรงให้พระเถระทั้งสองเข้าเฝ้า

วันต่อมา พระศาสดาพร้อมหมู่ภิกษุได้เสด็จไป พระราชาทรงต้อนรับและถวายภัตตาหาร พระศาสดาเสวยภัตตาหารแล้ว   จึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่า
ในอดีต พระราชาองค์หนึ่งเห็นแก่สินบน  ทำให้ดาบสทั้งหลายแตกกัน เป็นเหตุให้พระราชา และแว่นแคว้นจมลงในมหาสมุทร เมื่อพระราชาทรงตรองตามแล้ว จึงยกเลิกไม่ให้พวกเดียรถีย์ไปสร้างวัดใกล้กับวัดพระเชตวันมหาวิหาร (พระไพบูลย์    ธมฺมวิปุโล  และคณะ. ดัชนีธรรม, 2545.)


>>> พระพุทธองค์ให้ความสำคัญต่อความสามัคคีจึงตรัสไว้ว่า “สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี” ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข ตัวอย่างเรื่องความสามัคคีที่ชัดเจน จากเรื่องพระเจ้าอชาตศัตรูพยายามไปตีเมืองเวสาลี ที่เจ้าลิจฉวีปกครองถึง 11 ครั้งก็ไม่แตก เพราะมีความพร้อมเพรียงนัก จึงทูลถามพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงจำเป็นต้องตอบเป็นกลางว่า เมืองไหน หมู่ไหน เขาสามัคคีกลมเกลียวกัน เมืองนั้นหมู่นั้นเขาก็มีกำลังมาก ทำอะไรเขาไม่ได้....ดังนั้นการที่สงฆ์มารวมหมู่เพื่อสวดมนต์ สามัคคีจึงคือพลังที่จะยับยั้งภัยต่างๆ และร่วมกันรักษาปกป้องพระพุทธศาสนาไว้ให้เจริญ มั่นคงสืบไป....ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองควรยินดีและให้การสนับสนุน หรืออำนวยความสะดวกต่อหมู่ภิกษุสงฆ์มิใช่หรือ? 

>>> หลวงปู่วัดปากน้ำท่านก็เทศนาไว้ว่า “ประเทศหรือหมู่คณะไหน สามัคคีพร้อมเพรียง ใครทำอะไรก็ไม่แตกกัน ข่มเหงก็ไม่ได้” (สาระสำคัญ พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร), 2541: 191) ดังนั้น เมื่อเราชาวพุทธทั้งหลาย พระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงต่างตระหนัก รับรู้ถึงเภทภัยที่กำลังคุกคามพระสงฆ์ คุกคาม ทำลายพระพุทธศาสนา เหตุการณ์ยิ่งทวีหนักขึ้นทุกวันๆ จะให้พระท่านนั่งเฉยๆ อยู่ที่วัด หรือชาวพุทธนอน นั่งอยู่ที่บ้านโดยไม่สนใจ ไม่ทำอะไร จะใช้ได้หรือ?

>>> ถือกฎหมาย ถือกฎระเบียบของบ้านเมือง หมู่สงฆ์ท่านถือยิ่งกว่านั้นคือพระธรรมวินัย 
       ขอถามผู้มีอำนาจในบ้านเมืองตอนนี้ว่า โดยหลักการและประโยชน์ของกฎหมายมีไว้เพื่อ สร้างความเป็นธรรม หรือความยุติธรรมให้แก่สังคม รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และศีลธรรมอันดีของประชาชนมิใช่หรือ? แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สังคมก็วุ่นวาย เพราะกฎหมายเป็นหลักกติกาที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติเสมอภาค เท่าเทียมกัน ดังนั้นถ้าหมู่ภิกษุท่านจะรวมหมู่ ร่วมใจกันมาเพื่อสวดมนต์เจริญภาวนา มันจะผิดกฎหมายไปได้อย่างไร?
ขอขอบคุณ: https://www.facebook.com/ck.prasarn/
                    https://goo.gl/3dPkIeรวมสงฆ์สวดมนต์ครั้งใหญ่...ปัดภัยรุกรานพระศาสน์ รวมสงฆ์สวดมนต์ครั้งใหญ่...ปัดภัยรุกรานพระศาสน์ Reviewed by Mali_Smile1978 on 06:32 Rating: 5

31 ความคิดเห็น:

Keyoon Wongdechathon กล่าวว่า...

สาธุค่ะ

PHRA NUNTHA กล่าวว่า...

บัณฑิตผู้มีปัญญาย่อมชื่นชมยกย่องยินดีสรรเสริญบุคคลผู้ทำความดีและบุญกุศล เช่น การมาร่วมกันสวดมนต์ ประพฤติปฏิบัติธรรม สั่งสมบุญสร้างบารมี ย่อมเกิดประโยชน์และไม่มีโทษอย่างแน่นอน แต่ว่าคนพาลย่อมไม่ชื่นชมยกย่องสรรเสริญความดีและบุญกุศล เพราะแสลงกับกิเลสใช่ไหม???

Dusitburee กล่าวว่า...

น้อมกราบถวายกำลังใจแด่ท่านเจ้่าคุณประสานฯ เจ้าค่ะ
พุทธบุตร ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน , ความสามัคคีจะชนะภัย พาล
ทั้งหลาย ทั้งปวง สาธุค่ะ

Sun flower กล่าวว่า...

พุทธสามัคคี ความสามัคคี ย่อมทำให้เกิดสุข พระภิกษุท่านมารวมกันสวดมนต์ ไม่ได้รวมกันทำเรื่องเลวร้าย แต่ท่านกลับทำสิ่งที่ดีๆเพื่อความสงบสุขให้สังคม น่าอนุโมทนาบุญอย่างยิ่งค่ะ สาธุๆๆ

นราวุธ พลับประสิทธิ์ กล่าวว่า...

ขอกราบถวายกำลังใจแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ ... สาธุ ☺

นราวุธ พลับประสิทธิ์ กล่าวว่า...

ขอกราบถวายกำลังใจแด่เจ้าคุณประสารด้วยความเคารพอย่างสูงครับ ... สาธุ ☺

Waw W. กล่าวว่า...

สวดมนต์ นั่งสมาธิเจริญภาวนาเป็นกิจของพระภิกษุสงฆ์ รวมทุกวัด พระทุกรูปทั่วเมืองไทย ศิริมงคล ความร่มเย็นจะบังเกิดขึ้นสาธุ

พญาหงษ์ทอง พญาอินทรีย์ กล่าวว่า...

ขอถวายกำลังใจแด่คณะสงฆ์ครับ

Atita Srimadtanamongkol กล่าวว่า...

กราบถวายกำลังใจเจ้าค่ะ

บุญชู กัณหะกิติ กล่าวว่า...

เมื่อพุทธบริษัท ๔ พร้อมใจสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ว่าอย่างไรว่าตามกัน ย่อมเกิดพลังที่จะป้องกันผองภัยที่จะเกิดแก่พระพุทธศาสนาของเราได้แน่นอน ขอกราบถวายกำลังใจแด่พระเดชพระคุณท่านในโอกาสนี้ครับ

นันทนา งามพร้อม กล่าวว่า...

กราบแทบเท้ากราบถวายกำลังใจท่านเจ้าคุณประสารมาด้วยความเคารพ วีรบุรุษแห่งพระพุทธศาสนาจะจารึกท่านในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ได้มีท่านเจ้าคุณประสารเป็นผู้เสียสละเพื่อพระพุทธศาสนาส่วนรวมเจ้าค่ะ สู้ๆเพื่อความดีงามความถูกต้องนะเจ้าคะ สาธุค่ะ

Sirithorn Juimuenwai กล่าวว่า...

ขอกราบถวายกำลังใจนะค่ะ^^

man korat กล่าวว่า...

กราบถวายกำลังใจ

suchada072 tangrapipagon กล่าวว่า...

กราบถวายกำลังใจแด่พระอาจารย์ ขอให้ยืนหยัดสู้ต่อไป คณะสงฆ์สามัคคีย่อมเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่แก่ญาติโยมทั้งหลาย

View Kamolnat กล่าวว่า...


กราบถวายกำลังใจเจ้าค่า

Pa-Ob Poungnoi กล่าวว่า...

กราบถวายกำลังใจแด่พระคุณเจ้าทุกรูปที่มาสวดมนต์ขจัดภัยพระพุทธศาสนาร่วมกันค่ะ ท่านทำตามสิ่งที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกทุกประการค่ะ กราบนมัสการมาด้วยความเคารพยิ่งค่ะ

ศักดิ์ชัย ณ อยุธยา กล่าวว่า...

สาธุๆครับผม ขอกราบถวายกำลังใจนะครับ

Vachiravich Pituckkoson กล่าวว่า...

กราบถวายกำลังใจครับ

pakon fc กล่าวว่า...

กราบถวายกำลังใจแด่เจ้าประคุณประสาร และคณะสงฆ์ทุกๆรูป ที่แสดงเจตนาอันบริสุทธิ์..ที่ออกมาปกป้องพระศาสนา นะครับ...สาธุครับ

Lin Chia กล่าวว่า...

อีกไม่นานเสียงสวดมนต์ของเหล่าพุทธบุตรผู้ทรงศีลจะดังกึกก้องเปล่งพลังอันทรงพลานุภาพไม่มีประมาณ ขับไล่สิ่งเลวร้ายทั้งปวงให้มลายไป เมื่อนั้นพระพุทธศาสนาของเราจะได้พ้นจากภัยร้ายเสียที ขอกราบถวายกำลังใจท่านเจ้าคุณประสารด้วยความเคารพเจ้าค่ะ

Nat King กล่าวว่า...

พระสงฆ์ต้องรวมเป้นหนึ่งจึงจะชนะภัยพระศาสน์ครั้งนี้

ศุภลักษณ์ จิเวศพงศ์ กล่าวว่า...

ขอกราบถวายกำลังใจแด่เจ้าประคุณประสารและพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเจ้าค่ะ

ประภัสสร วรรธะมานี กล่าวว่า...

ทำร้ายพระขนาดนี้
เมืองไทยยังเรียกว่าเป็นเมืองพุทธได้เต็มปากไหม?

ชาวพุทธส่วนใหญ่ทำไมยังนิ่งดูดาย!!!!!!!
รอความฉิบหายมาเยือน (บางคนถึงกับซ้ำเติม)


เมื่อพุทธหมด ความชั่วมาเยือนเต็มที่ ถึงตระหนักว่าภัยมาเหรอ

ประภัสสร วรรธะมานี กล่าวว่า...

ทำร้ายพระขนาดนี้
เมืองไทยยังเรียกว่าเป็นเมืองพุทธได้เต็มปากไหม?

ชาวพุทธส่วนใหญ่ทำไมยังนิ่งดูดาย!!!!!!!
รอความฉิบหายมาเยือน (บางคนถึงกับซ้ำเติม)


เมื่อพุทธหมด ความชั่วมาเยือนเต็มที่ ถึงตระหนักว่าภัยมาเหรอ

ศุภนิมิตร์ ถิรโสตฺถิโก กล่าวว่า...

อาจจะเป็นยุคของโจร โจรรวมตัวได้ แต่พระรวมตัวไม่ได้

สุภาภรณ์ เตี้ยมชุมพล กล่าวว่า...

สาธุค่ะ เข้าพรรษาแล้ว เราต้องสวดมนต์เอาบุญให้กับตัวเองและประเทศชาติ

Rungnapa Thongittichok กล่าวว่า...

ใครทำกรรมใดจะได้รับผลกรรมนั้น ธรรมย่อมชนะอธรรม

suphakan wongtad กล่าวว่า...

เราชาวพุทธเชื่อมั่นเสมอกับ มส.

สมณะ ศากยบุตร กล่าวว่า...

สาธุๆๆๆ เอาด้วยครับ

Piya Wat กล่าวว่า...

สาธุ

Niti Namsuwan กล่าวว่า...

สาธุครับ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.